Naudojimo sąlygos

TAISYKLĖS

Prašome atidžiai perskaityti žemiau esančias naudojimosi paslaugomis ir tinklapiu Taisykles. Naudojimasis tinklapiu arba prekių pirkimas jame reiškia, kad šios Taisyklės Jums yra suprantamos ir Jūs sutinkate jų laikytis. Šis tinklapis priklauso ir yra administruojamas UAB „EMSA PLIUS“ juridinio asmens kodas 302341747, buveinės adresas Oršos g. 7, Vilnius. Jeigu turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, mielai prašome su mumis susiekti.

Sąvokos

Asmuo, kuris naudojasi šiuo tinklapiu arba kuris Taisyklėse nustatyta tvarka jame užsako prekes, toliau vadinamas „Klientu”.

Ši paslaugų bei tinklapio naudojimo tvarka ir sąlygos toliau vadinamos „Taisyklėmis”.

Tinklapis kuriam taikomos šios Taisyklės ir kuriame Klientai gali pirkti mūsų parduodamas prekes, toliau vadinamas „tinklapiu“.

Taikymo apimtis

Šios Taisyklės taikomos visiems teisiniams santykiams, kurie susiklosto tarp Kliento ir UAB EMSA PLIUS, Klientui įsigyjant UAB EMSA PLIUS, tinklapyje parduodamas prekes.

Taisyklių keitimas

UAB EMSA PLIUS turi teisę pakeisti Taisykles bet kuriuo metu. Apie Taisyklių pasikeitimus Klientai informuojami tinklapyje. Klientui toliau naudojantis tinklapiu yra laikoma, kad jis išreiškia savo supratimą ir sutikimą su nauja Taisyklių redakcija.

Sutarties sudarymas

Parduodamų prekių pateikimas tinklapyje nesukuria UAB EMSA PLIUS jokių įsipareigojimų. Kliento užsakymas laikomas pasiūlymu sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tuomet, kai UAB EMSA PLIUS išsiunčia prekes ir pateikia pranešimą apie išsiuntimą Klientui el. paštu į registracijos duomenyse pateiktą el. pašto dėžutę. Sudarius pirkimo – pardavimo sutartį, Kliento užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos yra privalomos ir tampa neatskiriama sutarties dalimi. Visų sutarčių sudarymo vieta laikoma UAB EMSA PLIUS buveinės vieta.

Kiekvienas Kliento pateiktas ir UAB EMSA PLIUS patvirtintas užsakymas yra saugomas UAB EMSA PLIUS duomenų bazėje.

Prekes iš UAB EMSA PLIUS gali pirkti tik pilnamečiai, veiksnūs asmenys. Nepilnamečiai ir neveiksnūs asmenys gali naudotis UAB EMSA PLIUS tinklapiu tik su tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimu ir priežiūra.

UAB EMSA PLIUS savo įsipareigojimų, kylančių iš šių taisyklių bei sudaromų su Klientais sandorių, vykdymui turi teisę be Kliento sutikimo naudotis trečiųjų asmenų pagalba.

Informacijos tikslumas

UAB EMSA PLIUS imasi visų įmanomų priemonių tam, kad mūsų pateiktų prekių spalvos būtų kiek įmanoma tikslesnės. Ekrane matoma prekės spalva priklauso nuo monitoriaus, todėl mes negalime garantuoti, kad įsigytos prekės spalva atitiks monitoriuje matytą spalvą. Svoris, išmatavimai ir talpa yra nurodomi apytiksliai. Prekių asortimentas bei aprašymai yra nuolat keičiami. UAB EMSA PLIUS kiek tai leidžia taikytini įstatymai, neatsako už tinklapyje pateikiamos informacijos tikslumą. UAB EMSA PLIUS neatsako jokiam asmeniui už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri kiltų dėl naudojimosi šiame tinklapyje pateikta informacija.

Kaina

Prekės kaina yra laikoma ta kaina, kuri nurodoma Kliento prekių krepšelyje užsakymo metu. Prekės kainos nuolatos ir be jokio išankstinio įspėjimo tinklapyje keičiamos, tačiau visiems pirkimams, atliktiems tam tikru metu, bus taikomos tos kainos, kurios galiojo užsakymo metu. Į nurodytas kainas nėra įskaičiuotos siuntimo ir pakavimo išlaidos, jos yra priskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos. PVM, kai taikomas, yra įskaičiuotas į prekių kainas.

Klientui pritaikytos nuolaidos nurodomos prekių įsigijimą patvirtinančiame dokumente – PVM sąskaitoje – faktūroje.

Atkreipiame dėmesį, jog akcijų metu nuolaidos nėra sumuojamos, akcijinėms prekėms jokios nuolaidos netaikomos.

Grąžinimas

UAB EMSA PLIUS įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus už netinkamos kokybės prekes, jeigu prekės netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu arba neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms.

Pinigai grąžinami pervedant juos į Kliento raštu nurodytą asmeninę sąskaitą. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios buvo pirktos ne iš UAB EMSA PLIUS arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta ar žema temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

Klientas gali pateikti reikalavimą dėl netinkamos kokybės prekių tik per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo jų pristatymo. Norėdamas grąžinti netinkamos kokybės prekę, Klientas privalo laiku pranešti apie tai UAB EMSA PLIUS el. paštu: info@emsaplius.lt. UAB EMSA PLIUS pateiks tolimesnių veiksmų instrukcijas.

Klientas sumoka už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o UAB EMSA PLIUS įsitikinusi, kad prekė grąžinta dėl netinkamos kokybės, grąžina Klientui patirtas pristatymo, grąžinimo išlaidas bei už prekę sumokėtą sumą. Klientas ant grąžinimo siuntų turi nurodyti siuntėjo adresą. UAB EMSA PLIUS neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, taip pat turi būti grąžintos tuo pačiu metu.

Atsisakymo teisė

Remiantis ES Nuotolinės prekybos direktyva, Klientas turi teisę per 7 (septynias) darbo dienas po prekės pristatymo atsisakyti savo užsakymo ir grąžinti prekes. Teisė atsisakyti užsakymo negalioja toms prekėms, kurios buvo specialiai pagamintos pagal Kliento reikalavimus arba individuliai pritaikytos, arba kurios dėl savo pobūdžio apskritai negali būti grąžinamos, yra greitai gendančios ir jų galiojimo laikas greitai pasibaigia.

Visos grąžinamos prekės turi būti grąžinamos su autentiškomis etiketėmis, apsauginiais maišeliais ir originalia nepažeista pakuote, jos negali būti naudotos, atidarytos ir  turi būti tokios būklės, kokios buvo išsiųstos iš UAB EMSA PLIUS. Klientui tenka prekių grąžinimo išlaidos ir rizika. Kliento bus pareikalauta kompensuoti prekės pristatymo išlaidas bei sumokėti prekės grąžinimo išlaidas, o šių išlaidų kompensavimas paliekamas UAB EMSA PLIUS nuožiūrai. Klientas ant grąžinimo siuntų turi nurodyti siuntėjo adresą. UAB EMSA PLIUS neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke, turi būti grąžintos tuo pačiu metu.

Klientas, norėdamas pasinaudoti atsisakymo teise, privalo iš anksto pranešti el. paštu: info@emsaplius.lt  ir nurodyti grąžintinas prekes, PVM sąskaitos – faktūros, kuri patvirtina jų įsigijimą, numerį. Prekes reikia  grąžinti tuo adresu, kuris bus nurodytas siunčiamoje el. žinutėje, patvirtinančioje prekės grąžinimą.

Taikoma teisė

Visos sudaromos sutartys aiškinamos ir įgyvendinamos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, o ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose pagal UAB EMSA PLIUS buveinės vietą.

Išlyga

Tinklapio pasiekiamumas gali būti apribotas dėl gedimų šalinimo, techninės priežiūros ar naujų paslaugų diegimo. Dėl tinklapio laikino nepasiekiamumo Klientas neteiks pretenzijų dėl galimai patirtų nuostolių atlyginimo.

Intelektinė nuosavybė

BBcos logotipas yra registruotas prekės ženklas. Kiti produktų ar įmonių pavadinimai, esantys šiame tinklapyje, taip pat gali būti prekės ženklai ir saugomi intelektinės nuosavybės teise.

Šio tinklapio turinys, įskaitant tekstą, grafiką, ženklus, mygtukų ikonas, nuotraukas, paveikslėlius, garso ir vaizdo klipus, skaitmeninius parsisiuntimus, duomenų sąrankas ir programas, yra UAB EMSA PLIUS ar jų tiekėjų nuosavybė, saugoma autorių teisių, gretutinių teisių, taip pat teisių į duomenų bazes įstatymų. Be UAB EMSA PLIUS raštiško sutikimo negalima  kopijuoti ar naudoti tinklapio ar jo dalies.

Taisyklių pažeidimas

Jeigu Klientas pažeidžia šias Taisykles, UAB EMSA PLIUS gali atsisakyti toliau teikti jam prekes ir sustabdyti prekių pristatymus iki tol, kol pašalinami tokie pažeidimai.

Nuosavybės teisė į prekes

Visos prekės yra UAB EMSA PLIUS nuosavybė iki tol, kol Klientas pilnai atlieka visus su prekėmis susijusius mokėjimus, įskaitant mokėjimus už padarytą žalą ir palūkanas.

Atsakomybės ribojimas

UAB EMSA PLIUS jokiais atvejais neatsako už padarytą žalą, išskyrus atvejus, kai žala UAB EMSA PLIUS ar jos darbuotojų padaryta tyčia arba dėl didelio neatsargumo. UAB EMSA PLIUS jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius, negautas pajamas.

Tais atvejais, kai UAB EMSA PLIUS privalo atlyginti nuostolius, nuostolių atlyginimo dydis visuomet apribojamas prekės, su kuria susiję nuostoliai, kainos, nurodytos sąskaitoje, dydžiu.

Komunikacijos priemonės

UAB EMSA PLIUS bendrauja su Klientu elektroniniu paštu arba savo tinklapyje talpinamais pranešimais. Susitarimo tikslu Klientas sutinka, kad UAB EMSA PLIUS pranešimus gautų elektroninėmis priemonėmis, ir kad visos sutartys, susitarimai, pranešimai, patvirtinimai ir kita informacija būtų siunčiami elektroninėmis priemonėmis, ir tai prilyginama teisės aktų reikalaujamai rašytinei formai.

Įstatymų suteikiamos teisės

Šios Taisyklės neapriboja imperatyvių teisės normų suteikiamų Kliento teisių. Jeigu bet kuri Taisyklių nuostata kompetentingų institucijų yra pripažįstama negaliojančia arba visiškai ar iš dalies neįgyvendintina, tai likusios Taisyklių nuostatos lieka galioti visa apimtimi.

Užsakymas ir apmokėjimas

Išsirinkęs prekes, Klientas jas patalpina savo pirkinių krepšelyje.

Atkreipiame dėmesį, jog UAB EMSA PLIUS nerezervuoja Jūsų pirkinių krepšelyje esančių prekių iki pilno atsiskaitymo už jas momento. Tokiu būdu UAB EMSA PLIUS stengiasi užtikrinti visiems registruotiems Klientams lygias sąlygas įsigyti prekių tinklapyje.

Tais atvejais, kai likutis nėra žymus, iki pasirinktos prekės apmokėjimo momento kitas Klientas jau gali būti ją įsigijęs (apmokėjęs), dėl to gali iškilti prekės nepakankamo likučio sandėlyje arba pavėluoto pristatymo galimybė. Dėl šios priežasties UAB EMSA PLIUS nebus laikoma atsakinga už pavėluotą apmokėtos prekės pristatymą Klientui, tačiau neabejotinai dės maksimalias pastangas kuo skubesniam tokios prekės pristatymui po apmokėjimo.

Pasitikrinkite, ar teisingai užpildėte užsakymą ir atlikite mokėjimą. Patvirtinus užsakymą matysite kokią sumą ir į kokią sąskaitą mokėti. Apmokėti reikia per 48 valandas bet kuriame banke. Po apmokėjimo informuokite apie tai el. laišku adresu: info@emsaplius.lt

SVARBU: būtinai atlikite užsakymą iki galo ir patvirtinkite. Darydami mokėjimą, mokėjimo paskirtyje turite nurodyti užsakymo Nr (ID).

Tuo atveju, jei Klientas pageidauja apžiūrėti prekes ir jų įsigyti apmokant grynaisiais pinigais, jis yra laukiamas UAB EMSA PLIUS pagrindiniame ofise, adresu Oršos g.7, Vilnius, darbo dienomis nuo 9:00 val. iki 13:00 val.

Atkreipkite dėmesį, kad UAB EMSA PLIUS neperskambina patvirtinti užsakymo, o iš karto pradeda jį vykdyti.

Kas kas būtina žinoti E-parduotuvės klientui .

Atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos 2016/679 reglamentą, informuojame Jus, kad UAB „Emsa plius“ nustato šias taisykles ir principus dėl Jūsų asmens duomenų teisinės apsaugos, taikomų UAB „Emsa plius“ ir Klientų, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su UAB „Emsa plius“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams. UAB “Emsa plius” užtikrina, kad Jūsų asmens duomenys įmonėje yra renkami apibrėžtais bei teisėtais tikslais, iš anksto Jus informuojant ir užtikrina, kad toliau Jūsų duomenys nebus tvarkomi tikslais, nesuderinamais su nustatytaisiais prieš renkant Jūsų duomenis, t. y. tikslai apibrėžti, teisėti ir iš anksto Jums žinomi. Jūsų asmens duomenys bus saugomi tokia forma, kad Jūsų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, negu to reikia reikiamiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi, t. y. asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

Jūsų asmens duomenis gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

1) Valstybės įstaigos ir institucijos;

2) Kredito ir finansų įstaigos, trečiosios šalys, dalyvaujančios prekybos, atsiskaitymo ir atskaitomybės cikle;

3) Auditoriai, teisės ir finansų konsultantai;

4) Trečiosios šalys tvarkančios registrus;

5) Skolų išieškojimo įmonės;

6) Kiti asmenys, susiję su UAB „Emsa plius“ paslaugų teikimu.

Jūs turite teisę:

1. Reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs.

2. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, jeigu asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėti interesai, įskaitant rinkodaros tikslus.

3. Reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su Jūsų sutikimu, jei Jūs atšauksite atitinkamą sutikimą.

4. Gauti formaciją apie tai, ar UAB „Emsa plius“ tvarko Jūsų asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais.

5. Gauti Jūsų paties pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi Jūsų sutikimu ar sutarties vykdymo pagrindu.

6. Atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis.

7. Jei asmuo mano, kad jo asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant jo teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus, gali pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo UAB „Emsa plius“ vadovui arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas: www.ada.lt Plačiau su UAB „Emsa plius“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ IR VEIKLOS PRINCIPŲ santrauka, dėl asmenų duomenų teisinės apsaugos, galima susipažinti UAB „Emsa plius“ tinklapyje www.groziokrautuvele.lt